...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Cẩm Thu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Lê Hoàng Phúc
Tóm tắt: Khảo sát, đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Thầu Vân -tỉnh Vĩnh Long. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) Công ty cổ phần Thầu Vân - tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

Tìm kiếm thêm