...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lương Minh Triết
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá thực trạng trong tổ chức kế toán quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức KTQT tại Công ty.

Tìm kiếm thêm