...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Thị Bích Hạnh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện HTKSNB tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Tìm kiếm thêm