...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Tăng Thị Tú Anh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: Tăng Thị Tú Anh
Tóm tắt: Tìm hiểu và đánh giá thực trạng hệ thống BCTC tại các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm hoàn thiện về hệ thống BCTC thông qua việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến chất lượng của BCTC áp dụng tại các đơn vị này, từ đó đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện chất lượng BCTC của các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1642_LUAN VAN SBV - TANG THI TU ANH 1186 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm