...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Mõng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Dương Thị Mai Hà Trâm
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán của tổ chức công đoàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Tìm kiếm thêm