...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Mai Thị Cẩm Hồng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Diệp Thanh Tùng
Tóm tắt: Mục tiêu tổng quát cuả luận văn là nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT trong các DNNVV tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Từ đó tác giả đưa ra những gợi ý về hàm ý và chính sách phù hợp để có thể tăng cường việc áp dụng KTQT trong các DNNVV tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre một các hiệu quả hơn.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT MAI THI CAM HONG 962 Kb (9 lượt tải) (11 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm