...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: La Bảo Vân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Lê Hoàng Phúc
Tóm tắt: Mô tả thực trạng về công tác kế toán tại KBNN Trà Vinh trong điều kiện áp dụng Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc hiện nay. Phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế; vướng mắc, khó khăn; xác định các nội dung cần khắc phục, cải tiến trong công tác kế toán tại KBNN Trà Vinh. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh trong ngắn hạn và dài hạn.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LA BAO VAN 1575 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm