...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đặng Thị Trần Thi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh
Tóm tắt: Tìm hiểu và phân tích đánh giá thực trạng KSNB trong quy trình chi ngân sách tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, đánh giá ưu, nhược điểm và những nguyên nhân gây ra các nhược điểm đó. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện KSNB trong quy trình chi ngân sách tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT DANG THI TRAN THI 508 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm