...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thái Kim Ngân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Lê Hoàng Phúc
Tóm tắt: Khảo sát, đánh giá thực trạng của hệ thống KSNB tại các đơn vị SNCL ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh nói chung và tại từng đơn vị cụ thể. Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hệ thống KSNB tại các đơn vị SNCL ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh nói chung và từng đơn vị cụ thể trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1648_LUAN VAN SBV - THAI KIM NGAN 5062 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm