...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa
Thông tin xb: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2007
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Kim Thoa
Tóm tắt: Chương 1: Trường địa từ. Chương 2: Trường địa từ và cấu trúc bên trong của trái đất. Chương 3: Trường địa từ và môi trường xung quan trái đất. Chương 4: Nghiên cứu biến thiên của trường địa từ trên lãnh thổ Việt Nam. Chương 5: Xây dựng mạng lưới đo biến thiên thế kỷ trên lãnh thổ Việt Nam. Chương 6: Nghiên cứu cổ từ tại Việt Nam. Chương 7: Nghiên cứu ứng dụng trường địa từ tại Việt Nam.

Tìm kiếm thêm