...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Xuân Hồng
Thông tin xb: Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2007
Tác giả bổ sung: Lê Thị Kim Tho
Tóm tắt: Chương 1: Các khái niệm cơ bản về đìa hình đới bờ. Chương 2: Khái niệm về thủy - động lực đới bờ. Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu. Chương 4: Các yếu tố thành tạo và ảnh hưởng đến quá trình địa mạo bờ biển Việt Nam. Chương 5: Một số đặc điểm các yếu tố nội sinh ở đới bờ biển Việt Nam. Chương 6: Đặc điểm các yếu tố ngoại sinh vùng biển ven bờ Việt Nam. Chương 7: Hình thái địa hình bờ biển Việt Nam. Chương 8: Bờ biển sinh vật và nhân sinh. Chương 9: Các hệ địa mạo đường bờ biển Việt Nam. Chương ...

Tìm kiếm thêm