...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bá Dương
Thông tin xb: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2009
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Bá Dương
Tóm tắt: Chương 1: Từ quan niệm lịch sử đến tư duy mới về chiến lược quốc phòng của nước Việt Nam trong thời kỳ mới. Chương 2: Giáo dục quốc phòng - Con đường đúng đắn để xác lập ý thức bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi người dân Việt Nam. Chương 3: Tính tất yếu khách quan và thước đo giá trị đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình mới. Chương 4: Biểu hiện trong thực tiễn tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng. Kết luận.

Tìm kiếm thêm