...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TS. Hà Nam Khánh Giao
Thông tin xb: Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM, 2012
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Hà Nam Khánh Giao
Tóm tắt: Chương 1. Tổng quan kinh doanh quốc tế. Chương 2. Thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế. Chương 3. Quản trị chiến lược quốc tế. Chương 4. Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế. Chương 5. Liên minh chiến lược quốc tế. Chương 6. Thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế. Chương 7. Marketing quốc tế. Chương 8. Quản trị điều hành quốc tế. Chương 9. Quản trị tài chính quốc tế. Chương 10. Nguồn nhân lực quốc tế và quan hệ lao động.

Tìm kiếm thêm