...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Phan Kiều Ngân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Hồng Hà
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp nhận vốn vay của các QTDND tại Ngân hàng Hợp tác - CN Trà Vinh. Đề xuất hàm ý chính sách nâng cao khả năng tiếp nhận vốn vay của các QTDND tại Ngân hàng Hợp tác - CN Trà Vinh trong thời gian tới.

Tìm kiếm thêm