...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Khả Ái
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định nhận lương hưu qua TKNH của người hưởng. Từ đó đề xuất những gợi ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng phương thức chi trả lương hưu qua TKNH nói riêng và chi trả lương hưu nói chung.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1741_LUAN VAN SBV - HUYNH KHA AI 1952 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm