...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Út Thiệt
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Cao Vũ Minh
Tóm tắt: Mục đích đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn tố cáo và giải quyết liên quan đến tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật hành chính điều chỉnh vấn đề tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THI UT THIET 1705 Kb (2 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm