...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Vũ Nguyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ
Tóm tắt: To examine the effectiveness of project-based learning in raising students’ speaking performances. To explore learners’ evaluations of project based learning implementation and their attitudes towards project-based learning in speaking lessons.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HUYNH VU NGUYEN 598 Kb (20 lượt tải) (3 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm