...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Thị Sánh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Đặng Tấn Tín
Tóm tắt: The primary goal of this study is to investigate the effects of guessing word meanings from context in vocabulary learning on seventh-grade students’ vocabulary acquisition at VVK High school. The second aim is to explore students’ attitudes towards the use of guessing word meanings from context for their vocabulary acquisition.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HUYNH THI SANH 369 Kb (10 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm