...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thu Cúc
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Đình Thu
Tóm tắt: Based on the analysis of the background and the positive effects of jigsaw method on students’ reading comprehension, the present study is conducted to examine the effects of jigsaw II technique on students’ reading comprehension. The second aim is to explore students’ perceptions towards the jigsaw II technique
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN THU CUC 116 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm