...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đinh Việt Đoàn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng
Tóm tắt: Given the downsides of traditional assessment approach at An Minh High School in Kien Giang Province, the researcher decided to conduct a study on the relationship of portfolios and students’ writing accuracy. Thus the study aims to investigate the effects of a portfolio on students’ writing accuracy. It is composed of two objectives: It tries to find out whether the introduction of a portfolio can enhance students’ writing and what they think about this treatm ent.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - DINH VIET DOAN 482 Kb (2 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm