...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Quốc Dự
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Phương Nam
Tóm tắt: First, the author would like to help his students be aware of the importance of reading comprehension in learning English. Second, the main aim is to investigate whether the implementation of top-down approach, via top-down strategies, will yield positive effects on EFL upper secondary students’ reading comprehension skill.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV – PHAM QUOC DU 363 Kb (6 lượt tải) (15 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm