...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Đặng Tấn Tín
Tóm tắt: The study is aimed to achieve the following objectives: To examine the students’ understanding of task-based approach on language learning? To explore students’ perceptions on learning task-based language learning in classroom practice?
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THI THAO 238 Kb (2 lượt tải) (3 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm