...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Cẩm Loan
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ
Tóm tắt: The study attempts to explore the effects of collaborative writing on EFL learners’ writing ability and how EFL students perceive collaborative writing after a prolonged engagement in such activity.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN THI CAM LOAN 723 Kb (8 lượt tải) (22 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm