...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Mụi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh,
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Huỳnh Trang
Tóm tắt: This study aims at finding the teachers’ perceptions towards strengths and weaknesses of “Tiếng Anh 5” textbook (designed by MOET in collaboration with Macmillan East Asia), and then recommendations from teachers for those weaknesses to have a better improvement for the future republication of this textbook.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THI HOANG MUI 531 Kb (5 lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm