...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Châu Minh Hạnh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Diệp Thanh Tùng
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng vi mô của hộ phụ nữ nghèo tại Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng vi mô của hộ phụ nữ nghèo tại Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THI CHAU MINH HANH 951 Kb (1 lượt tải) (3 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm