...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hà Thị Mỹ Giàu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Tân
Tóm tắt: Mục tiêu chung của đề tài là phân tích phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên các Ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự gắn kết với tổ chức của nhân viên Ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HA THI MY GIAU 437 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm