...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần An Phương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Tân
Tóm tắt: Mục tiêu chung của đề tài là xác định được các yếu tố, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Trà Vinh đồng thời đề xuất hàm ý chính sách để nâng cao sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo sau đại học của Trường Đại học Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN AN PHUONG 653 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm