...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Văn Hởi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Bành Quốc Tuấn
Tóm tắt: Việc xây dựng và phát triển nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách của Đảng và Nhà nước, trong đó vấn đề môi trường nông thôn hiện nay phải được quan tâm và đặt trong tầm “kiểm soát”, nhất là vần đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên từng địa bàn. Góp phần giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt quản lý chất thải sinh hoạt trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt theo Luật BVMT ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - LE VAN HOI 343 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm