...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Văn Liệt
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Trần Lê Đăng Phương
Tóm tắt: Đề tài tập trung phân tích các quy định của pháp luật về kiểm sát hoạt động trả lại đơn khởi kiện của Viện kiểm sát nhân dân. Thông qua phân tích thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về kiểm sát trả lại đơn khởi kiện sẽ làm rõ những bất cập, hạn chế hiện nay. Người viết đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện các quy định pháp luật về kiểm sát hoạt động trả lại đơn khởi kiện của Viện kiểm sát nhân dân.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN VAN LIET 259 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm