...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Thanh Vũ
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Cao Nhất Linh
Tóm tắt: Đề tài tập trung nghiên cứu kiến thức lý luận cơ bản của Pháp luật về người tiến hành tố tụng trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án nhân dân cấp huyện; việc thay đổi người tiến hành tố tụng; lịch sử hình thành và phát triển của các quy định của pháp luật về người tiến hành tố tụng. Từ đó việc nghiên cứu đề tài là giải quyết về mặt lý luận các khái niệm thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành, nêu lên thực trạng áp dụng ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - PHAN THANH VU 429 Kb (1 lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm