...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Tóm tắt: Mục tiêu tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về trách nhiệm của Tòa án trong thi hành án dân sự; phân tích, đánh giá các nội dung lý luận liên quan tới quan hệ pháp luật thi hành án dân sự, đồng thời luận văn đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự, góp phần tạo chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự, khắc phục tình trạng án (số việc thi hành án, số tiền thi hành án) tồn ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN THI THU HIEN 415 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm