...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
Thông tin xb: Học viện Khoa học Xã hội, 2015
Tác giả bổ sung: GS. TS. Hồ Sĩ Quý
Tóm tắt: Từ góc độ triết học, luận án khảo sát, phân tích làm rõ việc giữ gìn và phát huy BSVH của cộng đồng người Khmer Nam Bộ với tính cách là một vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ đời sống của một cộng đồng lớn trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giữ gìn và phát huy BSVH của cộng đồng này trong sự tác động mạnh mẽ của TCH hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LA Nguyen Tien Dung 1014 Kb ( lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm