...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Yung-Kuo Lim
Thông tin xb: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010
Tác giả bổ sung: Yung - Kuo Lim
Tóm tắt: Phần I. Quang hình học. Phần II. Quang học sóng. Phần III. Quang học lượng tử.

Tìm kiếm thêm