...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Thông tin xb: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2010
Tác giả bổ sung: Nguyễn Gia Lượng
Tóm tắt: Chương 1. Giới thiệu chung về quản trị sản xuất và tác nghiệp. Chương 2. Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm. Chương 3. Thiết kế sản phẩm và công nghệ. Chương 4. Lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất. Chương 5. Định vị doanh nghiệp. Chương 6. Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp. Chương 7. Hoạch định tổng hợp. Chương 8. Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu. Chương 9. Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp. Chương 10. Quản trị dự án sản xuất. Chương 11. Quản trị hàng dự trữ. Chương 12. Quản trị ...

Tìm kiếm thêm