...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Hoàng Minh Khôi
Tóm tắt: Nhận diện được những hạn chế và các tồn tại, vướng mắc trong hệ thống pháp luật cũng như thực tiễn giải quyết khiếu nại đối với những quyết định, hành vi của các chủ thể bị khiếu nại. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục, góp phần giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - NGUYEN THI HONG DUYEN 666 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm