...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Huy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh
Tóm tắt: Mục đích đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn xử phạt hành chính đối với các vi phạm về cư trú, đi lại, hoạt động trong khu vực biên giới. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về cư trú, đi lại, hoạt động trong khu vực biên giới cũng như công tác thi hành pháp luật trên thực tế.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - NGUYEN VAN HUY 384 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm