...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Quốc Hùng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Võ Trí Hảo
Tóm tắt: Thứ nhất, làm rõ các quy định pháp lý, cơ sở lý luận của mô hình tổ chức Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông hiện hành, đối chiếu với thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện những bất cập, so sánh, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, kinh nghiệm địa phương khác, ý kiến chuyên gia để tìm ra giải pháp tinh gọn bộ máy, đồng bộ, phù hợp với đặc thù địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Sở Thông tin và Truyền thông, của bộ máy nhà nước tại địa phương nói chung. Thứ hai, làm rõ các ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - PHAM QUOC HUNG 382 Kb (3 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm