...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Omnara
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Tiết Khánh
Tóm tắt: Xác định một số tín hiệu thẩm mĩ trong ca từ dân ca Khmer Nam Bộ theo hướng tiếp cận ngôn ngữ học, từ đó phát hiện một số ý nghĩa biểu trưng của những THTM được sử dụng. Qua đó, thấy được những đóng góp của dân ca Khmer Nam Bộ trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ đề xuất phương pháp giảng dạy tín hiệu thẩm mĩ trong ca dao – dân ca Khmer Nam Bộ, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Văn học dân gian Khmer tại Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT-THACH THI OMNARA 452 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm