...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Thị Thúy Hằng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Mai Thanh Loan
Tóm tắt: Đề tài tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHYT hộ gia đình, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình của người dân trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - VO THI THUY HANG 366 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm