...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Văn Yên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Văn Tài
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng giá trị thương hiệu Bia Sài Gòn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu trong nhận thức của người tiêu dùng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - HUYNH VAN YEN 770 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm