...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Kim Loan
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: GVC. TS. Ngô Thị Ánh
Tóm tắt: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về sản phẩm thẻ; Phân tích thực trạng rủi ro và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong kinh doanh thẻ tại BIDV Trà Vinh giai đoạn 2016-2018; Đề xuất giải pháp để hạn chế tối đa những rủi ro xảy ra trong hoạt động kinh doanh thẻ tại BIDV Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - TRAN THI KIM LOAN 369 Kb (1 lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm