...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hồ Thị Bé Nhi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Trương Thị Bé Hai
Tóm tắt: Phân tích đánh giá thực trạng về BHYT, xác định những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện. Đề xuất giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - HO THI BE NHI 326 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm