...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Anh Minh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Trương Quốc Định
Tóm tắt: Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng được ứng dụng hỗ trợ người du lịch có sử dụng công nghệ thực tế tăng cường với một số tính năng cơ bản có thể đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - NGUYEN ANH MINH 801 Kb (1 lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm