...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Mộng Thu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Hữu Hưng
Tóm tắt: Mục tiêu luận văn là ứng dụng phương pháp học sâu để phát hiện và nhận dạng xe máy trong các hình ảnh thu nhận từ camera.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT – DUONG MONG THU 817 Kb (10 lượt tải) (4 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm