...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Quốc Toàn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Trương Quốc Định
Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết về xử lý và phân loại bản tin tự động, thực hiện bước phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu và đặc tả hệ thống phân loại bản tin tự động cần xây dựng. Nghiên cứu mô hình phân loại bản tin theo chủ đề (Topic model) sử dụng thuật toán Latent Dirichlet Allocation (LDA) để tìm tập đặc trưng cho các chủ đề áp dụng cho luận văn. Xây dựng ứng dụng “xây dựng công cụ phân loại bản tin tự động” chạy trên nền web, triển khai, cài đặt thử nghiệm hệ thống tại Sở Thông tin và Truyền thông phục ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT – TRAN QUOC TOAN 418 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm