...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thúy Hằng
Thông tin xb: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Thanh
Tóm tắt: Tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ở tỉnh Trà Vinh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; trên cơ sở đó chỉ rõ phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu để xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Trà Vinh hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LA Nguyen Thuy Hang 514 Kb (4 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm