...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Sa Phone
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Tiết Khánh
Tóm tắt: Khảo sát và đánh giá nội dung, cấu trúc và thời lượng giảng dạy chương trình sách giáo khoa Tiếng Khmer. Qua đó, chúng tôi đề xuất lựa chọn và bổ sung một số văn bản ca dao – dân ca trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Khmer. Góp phần thực hiện chương trình dạy học ngôn ngữ dân tộc sau năm 2018 theo định hướng phát triển năng lực.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - THẠCH SA PHONE 721 Kb (3 lượt tải) (3 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm