...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Thu Hà
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Tiết Khánh
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích, nhận diện thực trạng đời sống tinh thần của đội ngũ công nhân tại KCN Long Đức, tỉnh Trà Vinh, đề tài đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân KCN Long Đức nói riêng, đội ngũ công nhân tại các KCN tỉnh Trà Vinh nói chung trong bối cảnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay của địa phương và cả nước.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - THACH THI THU HA 366 Kb (2 lượt tải) (14 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm