...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Thiệu Tống
Thông tin xb: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
Tác giả bổ sung: Dương Thiệu Tống
Tóm tắt: PHẦN I. Tổng quan về nghiên cứu Khoa học. Chương 1. Khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học. Chương 2. Nền tảng của nghiên cứu. Chương 3. Vấn đề và giả thuyết nghiên cứu. Chương 4. Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên. Chương 5. Các phương pháp thu thập dữ kiện. Chương 6. Các dụng cụ đo lường. PHẦN II. Nghiên cứu mô tả: Các loại nghiên cứu trong giáo dục và tâm lý. Chương 7. Nghiên cứu mô tả. Chương 8. Nghiên cứu khảo sát. Chương 9. Nghiên cứu các mối liên hệ. Chương 10. Nghiên cứu phát triển.

Tìm kiếm thêm