...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: GS. TS. Phạm Tất Dong
Thông tin xb: Nhà xuất bản Dân trí, 2012
Tác giả bổ sung: GS. TS. Phạm Tất Dong
Tóm tắt: Chương 1. Xã hội học tập - Những vấn đề lý luận chung. Chương 2. Sự phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới hiện nay hướng tới xã hội học tập. Chương 3. Sự phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay trong bước khởi đầu định hướng xây dựng xã hội học tập. Chương 4. Điều tra tình hình phát triển giáo dục trên các địa bàn thí điểm về xây dựng mô hình xã hội học tập. Phần kết. Nhận xét và kiến nghị về xây dựng một mô hình xã hội học tập ở Việt Nam.Phần kiến nghị. Về hướng xây dựng mô hình xã hội ...

Tìm kiếm thêm